Värmelagring | Swerod

Värmelagring

Solvärme/gratisvärme/spillvärme

Med en solvärmeanläggning kan värmeenergin utnyttjas maximalt genom att värme lagras under dagen och utnyttjas för uppvärmning nattetid. Också låga temperaturer från solvärmen kan lagra stora energimängder i lämplig fasändringstemperatur, vilken anpassas till byggnadens värmereturtemperatur. All typ av vattenburen gratis- eller spillvärme, som man inte har omedelbar användning av, kan lagras för att användas senare vid behov. Kondensorvärme från kylmaskiner, kompressorer, spillvärme från processer etc.

Luftburen komfortkyla

Samma värmelager som enligt ovan kan även användas i kombination med ventilationsaggregat EFIcool som ingår i vårt SmartPac-koncept. Aggregatet producerar kyld luft genom s.k. sorptiv kylning. Värme används för att torka tilluften och genom evaporativ kylning kan tilluftstemperaturen då sänkas med maximalt 15 grader. Ju mer värme som tillförs desto mer kyla produceras. Tanka gärna ned vår EFItech-broschyr eller kontakta oss.