Kyllagring | Swerod

Kyllagring

Ett kyllager kan anordnas på samma sätt som ett värmelager, men med annan typ av ClimSel i energistavarna med lägre smältpunkt. Swerodteknologin kan användas på många olika sätt för kyllagring, här visas två intressanta lösningar.

Luftburen kyla via ventilationsaggregat 7-12°

Detta är ett 7-12 system med vattenkylmaskin för luftburen kyla via ventilationsaggregat. En vatten/vatten kylmaskin om ca halva kyleffektbehovet installeras. Maskinen utnyttjas för att kyla kyllagret under natten. Under dagen används den kylenergi som lagrats under natten i kombination med kylmaskinen i drift. Tillsammans ger detta hela effekt- och kylbehovet. Finns en befintlig kylmaskin med fullt effektbehov redan installerad kan den producera upp till dubbelt så mycket kyla/kyleffekt med Swerod kyllagring. Detta system ger en rad fördelar. Reducerad energiförbrukning och eleffekt, lägre nyinstallationskostnad, gratis kondensorvärme att nyttja, bättre verkningsgrad nattetid om kylmaskinen är luftkyld och eventuellt billigare el nattetid. Fjärrkyla kan tillföras nattetid och reducera toppeffektbehovet dagtid om tillförda temperaturer nattetid stämmer mot fasändringstemperaturen i lagret.

Luftburen kyla via kylbafflar 13-17°

Ett 13-17 system för kylbafflar som bygger på lagring av uteluftens/nattluftens kylenergi kan också användas i ett Swerodsystem. Ett kyllager kan laddas med kall nattluft, eller fjärrkyla enligt ovan, under sommarperioden. Genom en kylmedelskylare kopplad till systemet kan nattluftens kyla via ett frysskyddat vattenburet system överföras till kyllagret. Vartefter uteluften svalnar minskar andelen köpt energi för att halva året helt använda gratisenergi/kyla ur uteluften.